Инженерно-технический центр Спецтехнологии 

Системы безопастности и
автоматизации для зданий

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки

 Об’єкт підвищеної небезпеки - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

«Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1107.2002 р. № 956 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. № 990) поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об’єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини (далі — потенційно небезпечні об’єкти), а також на всіх суб’єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об’єктів.

 Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії речовин:

1) горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі при нормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум'я в детонаційному чи дефлаграційному режимі або можуть горіти в повітрі в дифузійному режимі при витіканні струменем (факельне горіння), у тому числі:

горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує 0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі;

горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій фазі під тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурі, що дорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища;

горючі (займисті) кріогенно зріджені гази - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій фазі під тиском, що дорівнює 0,1 МПа, та при температурі нижчій від температури навколишнього середовища;

2) горючі рідини - рідини, які можуть самозайматися, а також займатися за наявності джерела горіння і самостійно горіти після його видалення. Горючі рідини з температурою спалаху, що дорівнює або менша 61° C у закритому тиглі або менша 66° C у відкритому тиглі, належать до легкозаймистих. Особливо небезпечними є легкозаймисті рідини, температура спалаху яких не перевищує 28° C (згідно з ГОСТ 12.1.044-89);

3) горючі рідини, перегріті під тиском, - горючі рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском при температурі, що перевищує температуру кипіння при атмосферному тиску в 1,25 і більше разів.

Якщо рідина являє собою суміш горючих рідин, за температуру кипіння при атмосферному тиску береться температура википання половини маси рідини. Якщо даних про таку температуру немає, за температуру кипіння береться температура на початку кипіння суміші (фракції).

За розрахункову береться максимальна температура за регламентом, робочими інструкціями або іншою технічною документацією. Якщо передбачено блокування за температурою, за розрахункову береться температура блокування;

4) вибухові речовини - рідкі або тверді речовини чи суміші речовин, які під впливом зовнішніх факторів здатні швидко змінювати свій хімічний склад, а цей процес саморозповсюджуватися з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів (клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:

• речовини або суміші речовин, які, згораючи в режимі детонації, утворюють ударну хвилю в повітрі;

• речовини або суміші речовин, екзотермічні реакції з якими у режимі детонації, дефлаграції або теплового вибуху в оболонці (апараті, резервуарі, трубопроводі або в спеціальному виробі) призводять до руйнування цієї оболонки з утворенням ударної хвилі в повітрі та розкиданням уламків.

Вибухові речовини поділяють на ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні.

Ініціюючі (первинні) вибухові речовини - речовини, які під впливом теплових або механічних зовнішніх факторів здатні до швидкого хімічного перетворення з виділенням тепла і газоподібних продуктів.

Бризантні (вторинні) вибухові речовини - речовини, які під впливом ініціюючих вибухових речовин або значних теплових чи механічних зовнішніх факторів здатні до хімічного перетворення з виділенням тепла і газоподібних продуктів. Піротехнічні суміші - композиції на основі окислювача та горючої речовини з різними функціональними домішками, що здатні під впливом ініціюючих вибухових речовин або під значним впливом зовнішніх факторів до екзотермічних реакцій із світловим, тепловим, звуковим, реактивним або димовим (зокрема сльозогінним) ефектом;

5) речовини-окисники - речовини 5 класу небезпеки (згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:

• речовини, які підтримують горіння, викликають та/або сприяють спалахуванню інших речовин у результаті екзотермічної окисно-відновної реакції, температура розкладання яких не перевищує 65° C та/або час горіння суміші окисника яких з органічною речовиною (дубовою тирсою) не перевищує часу горіння еталонного окисника з дубовою тирсою (наприклад перманганат калію, бромат калію, перхлорат калію тощо);

• органічні пероксиди (речовини з двовалентною структурою кисню, які можуть вважатися похідними пероксиду водню).

До цієї категорії відносяться речовини, які підтримують процес горіння (наприклад кисень, озон, оксиди азоту та інші речовини в зрідженому стані);

6) високотоксичні та токсичні речовини - речовини, які мають властивості, зазначені в таблиці (ГОСТ 12.1.007-76).

Клас речовини ГДК у повітрі робочої зони, міліграмів на 1 куб. метр Середня смертельна доза (LD50) при потраплянні в шлунок, грамів на 1 кг ваги тіла Середня смертельна доза (LD50) при впливі на шкіру, міліграмів на 1 кг ваги тіла Середня смертельна концентрація (LD50) у повітрі міліграмів на 1 куб. метр Дискримінуюча доза, міліграмів на 1 кг ваги тіла
Високотоксична менш як 0,1 менш як 15 менш як 100 менш як 500 менш як 5
Токсична 0,1 - 1 15 - 150 100 - 500 500 - 5000 5

Токсичність речовини при пероральному впливі на тварин (дискримінуюча доза) визначено методом фіксованої дози за рекомендаціями Конвенції про трансграничний вплив промислових аварій (1992 рік).

До високотоксичних відносяться речовини, які за своїми біологічними властивостями та токсичністю належать до 1 класу небезпеки, а до токсичних - речовини, які за своїми біологічними властивостями та токсичністю належать до 2 класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76 і 12.1.005-88 та переліками граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин, затвердженими МОЗ.

У тих випадках, коли речовину не віднесено до визначеного класу небезпеки, це здійснюється МОЗ;

7) речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів) - речовини, які мають властивості, зазначені в таблиці, згідно з Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій (1992 рік); речовини, які можуть здійснювати тривалий негативний вплив на водне середовище.

Смертельна концентрація (LC50), при впливі на рибу протягом 96 годин, міліграмів на 1 літр Ефективна концентрація (EC50) при впливі на дафнії протягом 48 годин, міліграмів на 1 літр Інгібуюча концентрація (IC50) при впливі на водорості протягом 72 годин, міліграмів на 1 літр
не більш як 10 не більш як 10 не більш як 10

Вимоги цього Порядку не застосовуються до ідентифікації та обліку:

• потенційно небезпечних об'єктів, віднесених до таких у зв'язку з наявністю на них радіоактивних речовин, крім складових частин цих об'єктів з небезпечними речовинами, що зазначені у додатках 1 і 2 до нормативів порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, затверджених цією постановою (далі - нормативи);

• потенційно небезпечних об'єктів розвідки, видобутку та розробки корисних копалин, включаючи розвідку та розробку морського дна, наявність небезпечних речовин у яких обумовлена природними явищами, а їх кількість не може контролюватися;

• небезпечних речовин, що перевозяться за межами підприємства автомобільним, залізничним, авіаційним, річковим та морським транспортом;

• гідротехнічних споруд;

-   потенційно небезпечних об'єктів, що належать до таких у зв'язку із наявністю на них відходів, крім тих, на яких можливе кількісне визначення небезпечних речовин відповідно до нормативів.

Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації.

18.06.2014
Сотрудники ГСЧС Украины представили свои разработки в сфере энергоэффективности и охраны окружающей среды
Несколько дней назад в Доме Правительства представители Украинского научно-исследовательского института... >>> подробнее
 
02.06.2014
ГСЧС Украины внедряет международные стандарты в сфере гражданской защиты населения
С целью усиления возможностей государства противостоять чрезвычайным ситуациям и быть... >>> подробнее
 
18.04.2014
Поздравляем со Светлым Праздником Пасхи!
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас... >>> подробнее
 
26.03.2014
Спасатели предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы
Так сложилось, что осенью на своих приусадебных участках граждане сжигают... >>> подробнее
 
07.03.2014
Поздравляем с 8 марта!
Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных... >>> подробнее
 
02.03.2014
Каким будет видеонаблюдение в 2014 году
Кратко о главном в 2014 году — укрупнение систем, нашествие... >>> подробнее
 
17.02.2014
Правительство определило приоритетные направления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2014 году
Кабинет Министров Украины определил основные задачи и мероприятия гражданской защиты... >>> подробнее
 
06.02.2014
Виды пожарной сигнализаци
На сегодняшний день потенциальным клиентам предлагается огромный выбор пожарных сигнализаций... >>> подробнее
 
Все новости